این محصول از آسیاب مخلوطی از گندم نیمه سخت و نرم با پروتئین و گلوتن مناسبی که بتواند شبکه های گلوتنی موردنظر نانوایان سنتی را تأمین نماید در چارچوب ویژگیهای سبوس گیری استاندارد ملی ایران تولید و در بسته بندی های 40کیلویی و فله قابل عرضه می باشد.