این مجموعه با نام شرکت آرد بيژن بجنورد و به مدیریت اله بخش يوسفي نژاد در تاریخ 15/12/1389 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد. فعالیت تولیدی این شرکت در محل کارخانه واقع در استان خراسان شمالي، شهرستان بجنورد می باشد.