آرد نول :آردی است که بیشتراز مغز دانه تهیه شود و دارای درصد بسیار پایینی سبوس نسبت به سایر آردها می باشد. این آرد جهت مصارف قنادی ها، کیک و کلوچه، کراکر، بیسکویت مورد استفاده قرار می گیرد.

. مدت ماندگاری محصول در شرایط بهینه و مناسب ( رطوبت نسبی ۶۵-۶۰% و دمای حداکثر ۲۰ سیلیوس ) می توان حداکثر ۶ ماه نگهداری نمود.

در شرایط عادی حداکثر ۲ ماه.

ویژگی های فیزیکی، میکروبی و شیمیایی فرآورده های نهایی – آرد نول