آرد سنگک :آردی است که از تمامی آندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود. این آرد در تولید آرد سنگگ مورد استفاده قرار میگیرد.

مدت ماندگاری محصول در شرایط بهینه و مناسب ( رطوبت نسبی ۶۵-۶۰% و دمای حداکثر ۲۰ سیلیوس ) می توان حداکثر ۲ ماه نگهداری نمود.

در شرایط عادی حداکثر ۱ ماه.

ویژگی های فیزیکی، میکروبی و شیمیایی فرآورده های نهایی – آرد سنگگ